Hợp đồng giao khoán – Hợp đồng thuê khoán công việc, khoán việc trọn gói

Hợp đồng giao khoán, Hợp đồng thuê khoán công việc, Hợp đồng khoán việc trọn gói, các quy định liên quan tới hoạt động khoán giữa các đơn vị cá nhân trong quá trình hợp tác kinh tế.

Khái niệm “khoán” đã xuất hiện từ rất lâu trong cuộc sống của chúng ta, với những ý nghĩ đơn giản là sự chuyển giao, giao trách nhiệm của một phạm vi công việc nhất định cho 1 bên khác. Hoạt động khoán có ở khắp nơi nhưng điển hình nhất là trong các hạng mục thi công, bởi lẽ đặc thù của ngành này là có thể tách rời từng phần để thực hiện riêng biệt.

1. Khái niệm Hợp đồng giao khoán

Từ những giới thiệu trên, Hợp đồng giao khoán là thành quả văn bản của thoả thuận giữa các bên, tại đây ghi nhận rõ bên có công việc cần bàn giao, bên nhận việc, chi phí, giá cả thoả thuận và nhiều yếu tố, điều kiện khác trong thoả thuận.

Hợp đồng khoán qua thời gian cũng đã được chỉnh lý và hoàn thiện khá nhiều, ngày càng chặt chẽ hơn và giúp các bên có được cái nhìn khách quan, công bằng, hạn chế sự vi phạm quyền lợi, nghĩa vụ của nhau. Các bên tham gia cũng có điều kiện để tham khảo nhiều thoả thuận khoán tương tự, từ đó có sự đúc kết, rút kinh nghiệm trên những thoả thuận của mình.

2. Lưu ý khi ký Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán có những điều khoản tiềm ẩn rủi ro rất lớn, cụ thể như điều khoản về trách nhiệm, phạm vi bàn giao và các cam kết, tiêu chuẩn công trình, vật tư, sự phối hợp, phù hợp với đặc tính công trình hoặc khớp với các phần khác trong công trình tổng thể do bên khác thực hiện.

Trong một số trường hợp, sự sai phạm nằm ngoài hợp đồng do các nhà thầu phụ khác gây ra cũng có thể đem lại rất nhiều hậu quả cho bản thân các bên trong Hợp đồng như vi phạm thời hạn, tiêu chuẩn, tiến độ.

Vì thế khi ký Hợp đồng giao khoán, các bên cần có đầy đủ góc nhìn khách quan về công trình, bản thiết kế chi tiết toàn bộ hoặc các bản kế hoạch khác thể hiện được tất cả góc độ của các công việc có liên quan, từ đây có thể đưa ra những thoả thuận có lợi cho tất cả các bên, tránh trường hợp mạnh ai nấy làm và gây thiệt hại cho chủ đầu tư nói chung.

3. Mẫu Hợp đồng giao khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Bộ luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn;

– Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên giao khoán)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

B. Bên B (Bên nhận giao khoán)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

Hai bên cùng đồng ý giao kết Hợp đồng dịch vụ giao khoán công việc với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý nhận giao khoán công việc bao gồm các nội dung:

2. Tiến độ thực hiện công việc:

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Sau khi Hợp đồng dịch vụ giao khoán có hiệu lực, Bên B nhanh chóng triển khai thực hiện công việc theo nội dung quy định tại Điều 1 Hợp đồng này;

2. Địa điểm làm việc:

3. Bên B tự chuẩn bị nhân công, vật dụng, thiết bị, trang phục bảo hộ lao động cần thiết;

4. Hai bên tự động cập nhật tiến độ thực hiện Hợp đồng giao khoán với nhau;

5. Trong quá trình thực hiện công việc, Bên A có quyền kiểm tra, giám sát và yêu cầu Bên B thực hiện công việc một cách hợp lý trong hợp vi Hợp đồng giao khoán (đoạn này hơi tối nghĩa nhưng em không biết viết sao để đỡ gây khó hiểu)

6. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu Bên A muốn thay đổi nội dung công việc khác với thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng giao khoán này, Bên A phải gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B và cóc sự đồng ý của Bên B;

7. Công việc được tính là hoàn thành sau khi Bên A xác nhận đã nghiệm thu;

Điều 3: Thù lao và thanh toán

1. Tiền thù lao được hai bên thống nhất là …VNĐ;

2. Bên A thanh toán trước …% thù lao cho Bên B sau khi Hợp đồng giao khoán có hiệu lực, và thanh toán nốt số tiền thù lao còn lại sau khi đã nghiệm thu xong công việc;

3. Phương thức thanh toán.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Yêu cầu Bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại Hợp đồng giao khoán này;

2. Trường hợp Bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng giao khoán và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

3. Cung cấp cho Bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi;

4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền thù lao cho Bên B theo Hợp đồng giao khoán này.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc;

2. Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của Bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của Bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho Bên A, nhưng phải báo ngay cho Bên A;

3. Yêu cầu Bên A thanh toán thù lao đầy đủ và đúng hạn; áp dụng mức lĩa suất theo ngân hàng … nếu Bên A chậm thanh toán;

3. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại Hợp đồng giao khoán này;

4. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A;

5. Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có);

6. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến Hợp đồng giao khoán mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phụ được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng Hợp đồng giao khoán thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường Hợp đồng giao khoán;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm Hợp đồng giao khoán do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng giao khoán được quy định tại Hợp đồng giao khoán này.

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Bất kỳ bên nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng giao khoán thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức:…

2. Bất kỳ bên nào vi phạm Hợp đồng giao khoán gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt Hợp đồng giao khoán và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt Hợp đồng giao khoán, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng giao khoán tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng giao khoán chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng giao khoán có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng giao khoán bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

4. Mẫu Hợp đồng thuê khoán công việc dùng cho cá nhân

Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm dưới đây được sử dụng để giao khoán công việc, thỏa thuận nhất định trong phạm vi cá nhân, tổ chức hoặc làng nghề nhỏ. Hoạt động có thể là gia công, trang trí, phun sơn hay các hoạt động chuyên môn khác nhằm mục đích làm gia tăng giá trị của sản phẩm thô đầu vào.

Đơn vị:……………………

Số:……….

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

Hôm nay, ngày….tháng….năm……..tại………………………, gồm có

Cùng ký kết hợp đồng khoán:

Họ, tên:…………chức vụ……………Đại diện cho:…………….. Bên giao khoán……

Họ, tên:…………chức vụ……………Đại diện cho:………………Bên nhận khoán ………

a. Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán:

……………………………………………………

b. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán:

……………………………………………………

c. Những điều khoản chung về hợp đồng (các bên tự thỏa thuận nếu có):

 • Thời gian thực hiện Hợp đồng giao khoán;
 • Số lượng, khối lượng công việc;
 • Phương thức thanh toán tiền;
 • Cách thức thanh toán;
 • Cách thức giao nhận hàng thô;
 • Giao nhận sản phẩm sau khi gia công;
 • Tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm sau khi gia công;
 • Cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng;
 • Xử phạt quá thời hạn;
 • Xử lý đối với hàng hóa không đạt chuẩn, không đúng thỏa thuận;
 • Xử phạt các vi phạm hợp đồng.
 • …………………….

Đại diện bên nhận khoán(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191