Thay đổi thông tin đăng ký thuế (thay đổi người đại diện doanh nghiệp)

Thay đổi thông tin đăng ký thuế (thay đổi người đại diện doanh nghiệp)

Công ty tôi thay đổi người đại diện theo pháp luật, đã tiến hành xong thủ tục và nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Nhưng cần thông báo cho Cơ quan thuế quản lý như thế nào, cần thủ tục, hồ sơ gì?

Gửi bởi: Huỳnh Thị Kim Anh

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 27 Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau: Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế được quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

* Cơ quan thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Thủ tục:

– Gửi Thông báo với nội dung:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế đồng thời lưu Thông báo vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC:

* Cơ quan thẩm quyền: Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

* Thủ tục:

– Nộp bộ hồ sơ bổ sung, thay đổi đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST: Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).

– Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, thực hiện thay đổi và cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế.

Trường hợp phát sinh thay đổi thông tin các chỉ tiêu có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế lập giấy hẹn để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi thông tin.

Sau khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, công ty bạn có thể tiến hành các thủ tục nêu trên để thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định. Trường hợp công ty bạn chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định theo Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Các văn bản liên quan:

Luật 78/2006/QH11 Quản lý thuế

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191