Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô

Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô là hợp đồng tương đối thông dụng với những nội dung thỏa thuận cơ bản. Để nắm rõ hơn, các bạn vui lòng xem qua bài viết dưới đây.

Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô
Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô

Định nghĩa Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô

Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô cần có những thông tin sau:

 • Thông tin 2 bên ký kết
 • Thông tin vị trí thỏa thuận
 • Thông tin về phạm vi thỏa thuận
 • Thông tin về vi phạm, bồi thường
 • Thông tin về chấm dứt, gia hạn

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô

(CÔNG TY ……)—–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

HỢP ĐỒNG

Số: ……………/HĐNT

 • ­Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ vào Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại ………………, chúng tôi gồm:

1. BÊN A: (Chủ sở hữu ô tô)

*Nếu là cá nhân:

Họ và tên:………
Ngày sinh:……….
CCCD/CMND:……….
Địa chỉ thường trú:………….
Số điện thoại:………….

*Nếu là tổ chức:

CÔNG TY…………….

Địa chỉ trụ sở:……….
Mã số thuế:……………
Người đại diện:………Chức danh :………
Số điện thoại:……………

2. BÊN B: CÔNG TY SỬA CHỮA Ô TÔ ………..

Địa chỉ trụ sở:……………
Mã số thuế:…………….
Người đại diện:…………Chức danh :……………
Số điện thoại:…………

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai bên cùng nhau thống nhất thực hiện Hợp đồng với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

Theo yêu cầu của Bên A, Bên B nhận sửa chữa ô tô …………. thuộc sở hữu của Bên A.

 • Tên ô tô: ………………….
 • Loại/Đời máy: ……………………
 • Biển số:…………….
 • Tình trạng xe: …………

Điều 2: Phương thức thực hiện Hợp đồng

2.1. Bên B sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ xe để xác định chi tiết tình trạng hỏng hóc của xe và thông báo cho Bên A các bộ phận cần sửa chữa và thay thế cùng đơn giá cụ thể

2.2. Sau khi Bên A xác nhận, Bên B sẽ báo với Bên A về thời gian sửa chữa và tiến hành sửa chữa theo yêu cầu

2.3. Yêu cầu sau sửa chữa: ……………….   

2.4. Địa điểm sửa chữa: ………………

2.5. Trong quá trình sửa chữa, nếu có vấn đề phát sinh, Bên B phải thông báo ngay với Bên A để thỏa thuận giải quyết.

2.6. Xe sẽ được nghiệm thu và bàn giao cho Bên A sau khi hoàn thành việc sửa chữa.

2.7. Bảo hành

– Thời gian bảo hành kết quả sửa chữa ……………………

– Trong thời hạn bảo hành nếu bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng, về kỹ thuật thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác minh phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản. Hai bên có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng đó thuộc về bên nào, quy định thời gian sửa chữa.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo, nếu bên B không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót và có trách nhiệm sửa chữa sai sót đó.

– Nếu sai sót không được sửa chữa hoặc việc sửa chữa kéo dài dẫn đến những thiệt hại khác trong kế hoạch sử dụng…… thì bên A có quyền phạt bên B vi phạm hợp đồng là …..% giá trị bộ phận hư hỏng và yêu cầu bồi thường thiệt hại như trường hợp không thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1. Giá được tính theo đơn giá có xác nhận của hai Bên (Giá đã bao gồm: …… Chưa bao gồm: …..)

3.2. Sau khi nhận đủ hóa đơn hợp lệ và biên bản hoàn thành công việc có xác nhận của hai bên từ Bên B, Bên A tiến hành thanh toán ngay 100% cho Bên B.

3.3. Bên A thanh toán cho Bên B với phương thức trả trực tiếp bằng tiền mặt (bằng tiền đồng Việt Nam) hoặc thanh toán qua chuyển khoản:

– Tên tài khoản: ………………….

– Số tài khoản: ……………………

– Tại ngân hàng: ………………….

– Chi nhánh: ………………..

3.4. Trong trường hợp Bên A thanh toán chậm cho Bên B thì phải chịu mức phạt lãi suất chậm trả mà ngân hàng do Bên B chỉ định, đồng thời bồi thường thiệt hại do việc chậm thanh toán gây ra.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Bên A có quyền yêu cầu Bên B sửa chữa xe theo đúng yêu cầu

– Yêu cầu Bên B thông báo về tiến độ sửa chữa

– Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu Bên B gây thiệt hại cho Bên A trong quá trình sửa chữa

– Yêu cầu Bên B giao xe đúng thời gian và chất lượng đã thỏa thuận

– Yêu cầu Bên B thực hiện bảo hành nếu xe phát sinh hỏng hóc trong thời hạn bảo hành

– Bên A có nghĩa vụ tiếp nhận, tạo điều kiện hỗ trợ Bên B hoàn thành công việc

– Thanh toán cho Bên B theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình cho Bên B trong quá trình sửa chữa

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Bên B có quyền yêu cầu Bên A thanh toán theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng

– Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại nếu Bên A gây thiệt hại cho Bên B trong quá trình sửa chữa

– Bên B có nghĩa vụ sửa chữa xe theo đúng yêu cầu đã thỏa thuận

– Thông báo cho Bên A về tiến độ sửa chữa và các vấn đề phát sinh (nếu có)

– Giao xe đúng thời gian và chất lượng

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình cho Bên A trong quá trình sửa chữa

– Thực hiện bảo hành xe trong thời hạn bảo hành nếu phát sinh vấn đề hỏng hóc

Điều 5: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

5.1. Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho bên còn lại và theo quy định trong Hợp đồng

– Mức bồi thường sẽ được tính theo thiệt hại thực tế và giá thị trường

5.2. Phạt vi phạm

– Bên nào vi phạm hợp đồng một mặt phải trả cho bên bị vi phạm hợp đồng, mặt khác nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như: mất mát, hư hỏng tài sản, phải chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra…

– Một trong các bên nếu không thực hiện hoặc không thực hiện đúng theo những quy định của hợp đồng sẽ phải chịu phạt ….% giá trị của hợp đồng.

Điều 6: Hiệu lực Hợp đồng

6.1. Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm …………..

6.2. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

– Các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

– Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một trong các bên không hoàn thành các nghĩa vụ phải làm;

– Khi các bên thực hiện công việc trái quy định của pháp luật;

Điều 7: Cam kết chung

– Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì các Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ ….bản, bên cho thuê giữ … bản.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh những vấn đề cần thỏa thuận, các bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng.

  BÊN B (Ký tên, đóng dấu)……………, ngày … tháng … năm 20… BÊN A (Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191