Mẫu Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

MẪU SỐ 4: Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/LĐTBXH-TT ngày 13/01/1997 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ)

 

MẪU SỐ 4

Ban hành kèm theo Thông tư số 03/LĐTBXHTT ngày 13/01/1997 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Kính gửi: – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố

 • Tên doanh nghiệp:
 • Trực thuộc Bộ, Tổng công ty:
 • Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp:
 • Cơ quan ra quyết định thành lập:
 • Địa chỉ nơi doanh nghiệp đóng:
  … …
  Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ năm
  ……

Tỉnh, thành phố, ngày tháng năm

Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh (thành phố)
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

1900.0191