Mẫu Sổ giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính

Sổ giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính

Mẫu số 04-05/GNHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

……………………………..

……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

SỐ GIAO NHẬN HỒ SƠ  VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

Số thứ tự Họ, tên người sử dụng đất (chủ tài sản) Bàn giao “Hồ sơ về nghĩa vụ tài chính” Bàn giao “Thông báo nộp tiền” Ghi chú
Số hồ sơ Tên các tài liệu có trong hồ sơ Ngày bàn giao Người giao (ký tên, ghi rõ họ tên) Ngày  bàn giao Thông báo nộp tiền Người giao (ký tên, ghi rõ họ tên)
Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tham khảo thêm:

1900.0191