Biên bản chốt công nợ

Mẫu Biên bản chốt công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…… ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN CHỐT CÔNG NỢ

Số ……/BBCCN/….

 • Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …./……. giữa Công ty ….. và Công ty …… đã ký ngày …… ;
 • Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên ;

Hôm nay  , ngày … tháng …. năm ….. tại …… , chúng tôi gồm :

BÊN A ( Bên mua )

 • Công ty ….
 • Địa chỉ ….
 • Đại diện …….. Chức vụ …..
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

BÊN B ( Bên bán )

 • Công ty ……
 • Địa chỉ …..
 • Đại diện ……….. Chức vụ ……
 • Điện thoại …………..Fax ………..
 • Mã số thuế ……
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng ………

Sau khi hai bên tiến hành đối chiếu sổ sách , chứng từ có liên quan đến Hợp đồng số ….. được ký kết giữa Bên A và Bên B ngày … tháng … năm …. , Bên A xác nhận tính đến thời điểm ngày …. tháng … năm …. Bên A còn nợ Bên B số tiền là ……. đồng , cụ thể như sau :

STT Ngày Số HĐ GTGT Nội dung Thành tiền Đã thanh toán Còn nợ Ghi chú
1              
2              
3              
…..              

Hai bên cùng đọc lại và xác nhận nội dung trong biên bản này là chính xác . Biên bản này được lập thành 02 bản , có nội dung và giá trị pháp lý giống nhau , mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở thực hiện và giải quyết tranh chấp nếu có .

BÊN A(Ký tên , đóng dấu ) BÊN B(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

1900.0191