Đơn xin định giá nước nhà trọ

Đơn xin định giá nước nhà trọ nên có những căn cứ và nội dung gì? Mẫu đơn sau đây sẽ cung cấp về các căn cứ và nội dung khi xin định mức giá nước cho nhà trọ.

Định nghĩa Đơn xin định giá nước nhà trọ

Đơn xin định giá nước nhà trọ là mẫu đơn được sử dụng trong các trường hợp mà chủ khu nhà trọ hoặc người thuê trọ có thắc mắc, vấn đề về giá nước mình đang sử dụng, mong muốn được cơ quan cung cấp giải thích rõ ràng.

Mẫu đơn xin định giá nước nhà trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày …..tháng ….năm ……

ĐƠN XIN ĐỊNH MỨC NƯỚC NHÀ TRỌ

Kính gửi: Công ty………………………………………….

Chi nhánh: ………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………

           – Căn cứ: Nghị định 117/2007/NĐ-CP  về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

             – Căn cứ: Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉn mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Tôi tên: ……………………………………………..…………………………  

Số điện thoại: ……………………………………………….………….…….  

Địa chỉ đặt đồng hồ nước:…………………………………………………….  

Số danh bạ: ……………………………………………………………………

Ngày…tháng…năm, tôi đã ký kết hợp đồng sử dụng nước với công ty………………………….. chi nhánh ………………………… với định mức nước cho tổng số người là:…., có định mức là:….m3.

Ngày….tháng….năm, gia đình tôi bắt đầu tiến hành kinh doanh cho thuê phòng trọ, với đăng ký kinh doanh số:…. Vì vậy việc sử dụng định mức nước như cũ sẽ không đảm bảo tính chính xác về việc thanh toán theo pháp luậ hiện hành quy định.

Điều 55 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng nước như sau:

“1. Khách hàng sử dụng nước có các quyền sau:

a) Được cung cấp đầy đủ, kịp thời về số lượng, bảo đảm về chất lượng dịch vụ đã nêu trong hợp đồng;

b) Yêu cầu đơn vị cấp nước kịp thời khôi phục việc cấp nước khi có sự cố;

c) Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động cấp nước;

d) Được bồi thường thiệt hại do đơn vị cấp nước gây ra theo quy định của pháp luật;

đ) Yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm, số tiền nước phải thanh toán;

e) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về cấp nước của đơn vị cấp nước hoặc các bên có liên quan;

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Và theo quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Tôi làm đơn này yêu cầu về việc thay đổi định mức điện như sau:

Đề nghị được cấp định mức cho tổng số người là: ……..  người, có định mức là: ……….. m3/ tháng.

Xin chân thành cảm ơn!

                                             Ngày……tháng……năm……..

                                                                   Người làm đơn

                                                                    ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191