Biên bản nghiệm thu đường giao thông

Biên bản nghiệm thu đường giao thông là văn bản của cơ quan/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm,….đường giao thông; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cơ quan/tổ chức,cụ thể như … Đọc tiếp

1900.0191