Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà khi các bên thống nhất chấm dứt thỏa thuận Hợp đồng thuê nhà.

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số … đường … phường … quận ….. )

Hôm nay , ngày … tháng …. năm ….. tại …….. , chúng tôi gồm :

BÊN A ( Bên cho thuê nhà )

 • Ông /bà :
 • Ngày sinh :
 • CMND số : cấp ngày                       do
 • Địa chỉ thường trú :

BÊN B ( Bên thuê nhà )

 • CÔNG TY ……
 • Đại diện ………. Chức vụ ……..
 • Địa chỉ ….
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Giấy phép kinh doanh số ……..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số …. ngày …… tháng …. năm …. , chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số …… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành 023 bản , mỗi bên giữ 01 bản , Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số …….. ngày …….tháng ……năm ….

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

( Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191