Thông báo quy định thời gian làm việc

Thông báo quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ cho người lao động, công nhân viên phân xưởng.

Thông báo quy định thời gian làm việc là văn bản của người lao động thông tin đến người sử dụng lao động các quy định về thời gian làm việc áp dụng đối với người lao động trong doanh nghiệp….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo quy định thời gian làm việc

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH THỜI GIAN LÀM VIỆC

Vv: Quy định thời gian làm việc

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là nhân viên trong công ty, ban lãnh đạo công ty…)

Căn cứ quyết định số…/QĐ-BGĐ ngày….tháng….năm….của Ban giám đốc công ty…………. về việc ban hành quy định thời gian làm việc trong công ty……..

Phòng …………..công ty…………thông báo đến toàn thể nhân viên trong công ty về quy định nghỉ phép và niêm yết quy định thời gian làm việc trong công ty như sau:

1. Quy định thời gian làm việc:

– Thời gian làm việc:………………..

– Thời gian nghỉ trưa:…………………

2. Quy định về niêm yết quy định thời gian làm việc:

– Công ty…………bắt đầu niêm yết quy định thời gian làm việc từ ngày………….

– Địa điểm niêm yết: ………………

– Hình thức xử lý khi vi phạm:………………..

+ Khiển trách: ………….

+ Cảnh cáo:……………

…………..

Thông báo này sẽ được gửi đến các phòng ban của công ty. Các phòng ban trong công ty phối hợp thực hiện thông báo này.

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191