Biên bản xác nhận mượn tài sản

Biên bản xác nhận mượn tài sản, xác nhận giao tài sản cho mượn để đảm bảo trách nhiệm hoàn trả sau này

Biên bản xác nhận mượn tài sản là văn bản do các bên chủ thể tiến hành xác lập hoặc do bên thứ ba xác lập theo yêu cầu của các chủ thể nhằm xác nhận về việc mượn tài sản là có diễn ra trên thực tế. Dưới đây là mẫu biên bản xác nhận mượn tài sản cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xác nhận mượn tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

….., ngày…. tháng…. năm …..

BIÊN BẢN XÁC NHẬN MƯỢN TÀI SẢN

Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ nhu cầu thỏa thuận của các bên và sự việc diễn ra trên thực tế;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …………, tại ……..

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Bên cho mượn tài sản ( Bên A)

Ông/Bà : ……………………………………………………………………………

CMND số: ……………… Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:………………………

Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên mượn tài sản ( Bên B)

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………

CMND số: ……………… Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:……………………….

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Sau khi hai bên bàn bạc, thống nhất các bên tiến hành bàn giao số tiền cho bên B là:……….. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………………………………………………..VNĐ)

Lý do: ……………………………………………………………………………

Hình thức bàn giao:……………………………………………………………….

Các bên tiến hành xác lập và thỏa thuận biên bản xác nhận mượn tài sản sẽ do cơ quan thừa phát lại …………. tiến hành xác nhận.

Biên bản bàn giao tiền được lập thành 02 có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Xác nhận của cơ quan thừa phát lại

Bên cho mượn tiền

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên mượn tiền

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191