Quyết định hỗ trợ kinh phí

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho các chương trình, sự kiện, khu vực đang gặp khó khăn.

Quyết định hỗ trợ kinh phí : là văn bản được sử dụng trong nội bộ một đơn vị để ra quyết định duyệt chi cho một hoạt động trong nội bộ đơn vị đó sau khi xem xét thấy đơn yêu cầu chi là hợp lý .

Mẫu Quyết định hỗ trợ kinh phí


TÊN ĐƠN VỊ …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

V/v hỗ trợ kinh phí

( ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ )

  • Căn cứ Quyết định …/… ngày …/…/… vè việc phê duyệt hoạt động …;
  • Căn cứ kết luận cuộc họp …;
  • Theo đề nghị của Trưởng phòng tài chính – kế toán ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hỗ trợ kinh phí cho … tổ chức các hoạt động tháng … năm … theo kế hoạch lãnh đạo đã phê duyệt

Điều 2 : Định mức hỗ trợ cụ thể :

Loại hoạt độngChi phí
 
 
Tổng cộng 

( Đơn vị tính : nghìn đồng )

Bằng chữ : …..

Nguồn tiền được trích từ nguồn thu hoạt động … trong năm …

Đề nghị các đơn vị căn cứ vào mức chi hỗ trợ kinh phí , sử dụng nguồn tiền đúng mục đích , tiết kiệm , tránh lãng phí

Điều 3 : Phòng tài chính kế toán , đồng chí kế toán , … có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ …….(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191