Công văn đề nghị thu hồi hàng lỗi

Công văn đề nghị thu hồi hàng lỗi, công văn yêu cầu đổi trả, thu hồi sản phẩm, hàng hóa bị lỗi, không đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, thỏa thuận.

Công văn đề nghị thu hồi hàng lỗi là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể có thẩm quyền tiến hành thu hồi hàng hóa, sản phẩm do hàng hóa, sản phẩm này bị lỗi.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị thu hồi hàng lỗi


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Về việc đề nghị thu hồi hàng lỗi…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THU HỒI HÀNG LỖI

Kính gửi:      – Công ty…………………………;

– Phòng/Ban………………

– Ông…………………. – Trưởng Phòng/Ban…………….

(Hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền quyết định việc thu hồi hàng và chủ thể đưa ra yêu cầu/làm công văn)

Ngày…. tháng…. năm……, Quý công ty có cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm…… Tuy nhiên, sau một thời gian ra mắt, (Phòng/Ban/…) chúng tôi phát hiện sản phẩm này có lỗi về…… Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Quý công ty xem xét tổ chức thu hồi những sản phẩm này để tránh gây ra những hậu quả bất lợi/ảnh hưởng về uy tín của Quý công ty.

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ……………. thu hồi hàng lỗi………… đang lưu thông trên thị trường.

………………………………

Điều 2. Hoàn cảnh, nguyên nhân đưa ra đề nghị

………………………………

(bạn đưa ra các sự việc, chi tiết, căn cứ chứng minh hàng của công ty có lỗi, thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng đề nghị của bạn là hợp lý và hợp pháp)

Điều 3. Quá trình thu hồi

1.Xây dựng kế hoặc thu hồi

………………………………

2.Chuẩn bị cho hoạt động thu hồi

………………………………

3.Thực hiện việc thu hồi

………………………………

4.Kết quả đặt ra

………………………………

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Phòng/ban/công ty/… chúng tôi kính gửi Công văn………… đề nghị Quý công ty xem xét và tiến hành hoạt động thu hồi hàng lỗi………………

Kính mong Quý công ty chấp nhận đề nghị trên và có các hành động thực tế tổ chức thu hồi hàng lỗi.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/GIÁM ĐỐC/…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191