Tờ trình xin kinh phí 20/10

Mẫu Tờ trình xin kinh phí 20/10


CÔNG TY…………..

Số:……../……………………

V/v: Xin kinh phí 20/10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ 20/10

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty………………………………………….

Hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/11 – đây là một ngày lễ có những ý nghĩa quan trọng để đánh dấu những sự kiện, những cột mốc lịch sử. Một ngày mang ý nghĩa đặc biệt đối với phụ nữ. Bộ phận………………………..quyết định tổ chức chương trình cho các chị em ở văn phòng khối………………… nhằm tôn vinh những người phụ nữ.

Vậy  bộ phận khối……………………………………lập tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày 20/10 cụ thể như sau:

STTKHOẢN CHISỐ LƯỢNGĐơn vịThành tiền
1Mua hoaBó….. 
2Ăn trưa…………Suất 
     

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:………………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo Công ty xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

T.M BỘ PHẬN……………………………

TRƯỞNG BỘ PHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191