Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm

Mẫu số 04: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan quản lý

Tên Trung tâm

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)…..

Kính gửi:………………………………………………..

  1. Nhân sự của trung tâm
STT Nhân sự Phân theo tổ chức Phân theo trình độ CMKT
Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn GTVL Dạy nghề Thông tin TTLĐ Tổ chức, Hành chính, Kế hoạch/TC Trên ĐH Đại học, cao đẳng THCN CNKT Khác
  Tổng số nhân viên                      
1 Biên chế                      
2 Hợp đồng lao động                      
  1. Cơ sở vật chất
STT Hạng mục Tổng số Trong đó sử dụng vào các hoạt động
Tư vấn Giới thiệu việc làm, cung ứng lao động Thông tin thị trường lao động Dạy nghề Khác
1 Tổng diện tích đất (m2)            
2 Diện tích đất xây dựng (m2)            
3 Diện tích đất sử dụng (m2)            
4 Giá trị trang thiết bị (triệu đồng)            

III. Tình hình đầu tư

STT Nguồn đầu tư Tổng số (triệu đồng) Trong đó sử dụng vào các hoạt động
Tư vấn Giới thiệu việc làm, cung ứng lao động Thông tin thị trường lao động Dạy nghề Khác
1 Nguồn tự có của Trung tâm            
2 Nguồn từ địa phương, cơ quan chủ quản            
3 Nguồn đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm            
4 Nguồn đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dạy nghề            
5 Nguồn từ các dự án, chương trình hợp tác quốc tế            
6 Các nguồn khác (ghi cụ thể)            
Cộng            
  1. kết quả hoạt động
STT Chỉ số Đơn vị Kế hoạch 6 tháng đầu năm
(hoặc cả năm)
Thực hiện trong kỳ
báo cáo
1 Tổng số người được tư vấn Người    
  Trong đó: + Phụ nữ    
                 + Người tàn tật    
Chia ra:    + Tư vấn về việc làm    
                 + Tư vấn về học nghề    
                 + Tư vấn về chính sách chế độ lao động    

 

STT Chỉ số Đơn vị

 

Kế hoạch 6 tháng đầu năm (hoặc cả năm) Thực hiện trong kỳ báo cáo
2 Tổng số người đến Trung tâm đăng ký tìm việc làm    
  Trong đó: + Phụ nữ    
                 + Người tàn tật    
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật    
                 + Lao động ngoại tỉnh    
3 Tổng số người được giới thiệu việc làm    
  Trong đó: + Phụ nữ    
                 + Người tàn tật    
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật    
                 + Lao động ngoại tỉnh    
Tỷ lệ lao động đăng ký tìm việc làm được giới thiệu việc làm %    
4 Tổng số người được Trung tâm giới thiệu việc làm nhận được việc làm Người    
  Trong đó: + Phụ nữ    
                 + Người tàn tật    
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật    
                 + Lao động ngoại tỉnh    
Tỷ lệ lao động được Trung tâm giới thiệu việc làm nhận được việc làm %    
5 Tổng số lao động do doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cung ứng/tuyển    
  Trong đó: + Phụ nữ    
                 + Người tàn tật    
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật    
                 + Lao động ngoại tỉnh    
6 Tổng số lao động Trung tâm đã cung ứng/tuyển cho doanh nghiệp, tổ chức      
  Trong đó: + Phụ nữ    
                 + Người tàn tật    
                   + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật    
                 + Lao động ngoại tỉnh    
7 Tổng số lao động cung ứng/tuyển được doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng Người    
  Trong đó: + Phụ nữ    
                 + Người tàn tật    
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật    
                 + Lao động ngoại tỉnh    
Tỷ lệ lao động cung ứng/tuyển được doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng %    
8 Số doanh nghiệp, tổ chức mà Trung tâm khai thác thông tin thị trường LĐ DN, TC    
  Trong đó: Trong địa bàn tỉnh, TP trực thuộc Trung ương    
9 Số DN, tổ chức được Trung tâm cung ứng thông tin thị trường LĐ DN, TC    
  Trong đó: Trong địa bàn tỉnh, TP trực thuộc Trung ương    
10 Tổng số người được đào tạo nghề Người    
  Trong đó: + Trung tâm tự đào tạo    
                 + Liên kết đào tạo    
                 + Đào tạo theo địa chỉ      
11 Số người được Trung tâm đào tạo đăng ký tìm việc làm qua Trung tâm    
12 Số người được Trung tâm đào tạo tìm được việc làm qua Trung tâm    
13 Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng dịch vụ của Trung tâm DN, TC    

……, ngày….. tháng….. năm….

Giám đốc Trung tâm

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Báo cáo sáu tháng đầu năm, Trung tâm chỉ báo cáo phần I và phần IV

  • Gửi 01 bản báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

Tham khảo thêm:

1900.0191