Mẫu Đơn đề nghị Đổi giấy phép đưa người lao động đi nước ngoài

PHỤ LỤC SỐ 03: ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
  ……, ngày… tháng… năm…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:…………………………………………..

 1. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………………….
 2. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………….. do……………. cấp ngày….. tháng….. năm…….
 3. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị đổi Giấy phép:…………………………………………………………
 4. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được cấp:
 • Tên doanh nghhiệp được cấp Giấy phép………………………………………………………………………..

 • Số giấy phép đã được cấp:……LĐTBXH – GP ngày… tháng… năm

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

  TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 


PHỤ LỤC SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
 

……, ngày… tháng… năm…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:…………………………………………..

 1. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………………….
 2. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………….. do……………. cấp ngày….. tháng….. năm…….
 3. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị đổi Giấy phép:…………………………………………………………
 4. Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động đã được cấp:
 • Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép:…………………………………………………………………………

 • Số Giấy phép đã được cấp:……/LĐTBXH-GP XKLĐ ngày… tháng… năm………………………………

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Điều 78 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:

1900.0191