Đơn xin làm hồ sơ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN LÀM HỒ SƠ BẢO HIỂM Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa – Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014; – Căn cứ nhu cầu …

Đơn xin làm hồ sơ bảo hiểm Read More »

Hợp đồng mua bán căn hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Số: …/HĐMB Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật Thương mại 2005; Căn cứ nhu cầu và khả năng …

Hợp đồng mua bán căn hộ Read More »

Hợp đồng quản lý nhà thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–              …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ NHÀ THUÊ Số: …/HĐQL Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên. Hôm nay, ngày …

Hợp đồng quản lý nhà thuê Read More »

Đơn xin hỗ trợ kinh phí mổ tim

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                 …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM Kính gửi: – Quỹ Tấm lòng Việt        – Bệnh viện … Họ và tên bệnh nhân: Ngày sinh:                                                  Nơi sinh: Đang …

Đơn xin hỗ trợ kinh phí mổ tim Read More »

Hợp đồng mua bán điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN THOẠI Số: …/HĐMB Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật thương mại 2005; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế …

Hợp đồng mua bán điện thoại Read More »

Hợp đồng bao tiêu sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020 HỢP ĐỒNG BAO TIÊU SẢN PHẨM Số: 110/HĐBT Căn cứ: Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13; Căn cứ: Bộ luật thương mại Số 36/2005/QH11; Căn cứ: Luật trồng trọt số …

Hợp đồng bao tiêu sản phẩm Read More »

Hợp đồng dịch vụ thuê MC/Ca sĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                               Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THUÊ MC Số 12/HDDVTMC Căn cứ theo quy định Bộ luật Dân sự nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm năm 2015; Căn cứ luật thương …

Hợp đồng dịch vụ thuê MC/Ca sĩ Read More »

Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho nhà hàng định kỳ

Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho nhà hàng định kỳ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ……,ngày …..tháng……năm……. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THỰC PHẨM CHO NHÀ HÀNG ĐỊNH KỲ Số:……./HĐCCTPCNĐK Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 28 tháng 6 năm …

Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho nhà hàng định kỳ Read More »

1900.0191