Đơn xin dừng đóng bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Căn nghị định 115/2015/NĐ-CP …

Đơn xin dừng đóng bảo hiểm Read More »

Đơn xin học bù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN HỌC BÙ Kính gửi:   Thầy Nguyễn Văn A trưởng phòng quản lý  đào tạo trường đại học Nội Vụ Căn cứ vào luật giáo dục 2019  Căn cứ …

Đơn xin học bù Read More »

1900.0191