Đơn yêu cầu bỏ hàng rào vào làng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ……. , ngày … tháng … năm … ĐƠN YÊU CẦU BỎ HÀNG RÀO VÀO LÀNG Kính gửi : Uỷ ban nhân dân…………… Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, căn … Đọc tiếp

Biên bản vi phạm trộm cắp vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———– Hà Nội, ngày … tháng … năm …  BIÊN BẢN VI PHẠM TRỘM CẮP VẬT TƯ Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại … Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: Tôi tức … – Trưởng … Đọc tiếp

Biên bản chốt công nợ giao hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020 BIÊN BẢN CHỐT CÔNG NỢ Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020 chúng tôi gồm: A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO 1. Ông/bà:….Chức … Đọc tiếp

Biên bản giao nhà sau thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020 BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ SAU THI CÔNG Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Bên bàn … Đọc tiếp

Biên bản giao ki-ốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020 BIÊN BẢN BÀN GIAO Ki-ỐT Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Bên bàn giao Tôi là…… … Đọc tiếp

Biên bản đổ cây gây hư hỏng xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———– Hà Nội, ngày … tháng … năm …  BIÊN BẢN ĐỔ CÂY GÂY HƯ HỎNG XE Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại … Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: – Tôi tức … – … Đọc tiếp

Đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Kính gửi: Văn phòng bảo hiểm thành phố  Hà Nội Căn cứ luật việc làm 2013 Căn cứ 595/QĐ-BHXH Tôi tên là : … Đọc tiếp

Đơn xin thôi học đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN THÔI HỌC ĐẠI HỌC Kính gửi:   Thầy Nguyễn Văn A hiệu trưởng trường đại học Nội Vụ Luật nghĩa vụ dân sự 2015 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT Tên tôi … Đọc tiếp

Đơn xin được bảo lãnh cai nghiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN ĐƯỢC BẢO LÃNH CAI NGHIỆN Kính gửi: Trung tâm cai nghiện thành phố Hà Nội Căn cứ vào Nghị định 136/2016/NĐ-CP Căn cứ vào Luật xử lý vi … Đọc tiếp

1900.0191