Đơn đề nghị trả sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ SỔ BẢO HIỂM Kính gửi: Căn cứ luật lao động 2019 Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       … Đọc tiếp

Biên bản nguồn gốc hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày17 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN XÁC MINH NGUỒN GỐC HÀNG HÓA Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên … Đọc tiếp

Biên bản duy tu, bảo trì công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: … Đọc tiếp

Biên bản khối lượng vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: … Đọc tiếp

Đơn xin chuyển nhượng cổ phần cho người không phải cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty K Căn cứ vào luật : Luật doanh nghiệp 2014 Căn cứ vào nghị định số 78/2015/NĐ-CP … Đọc tiếp

Biên bản lắp ráp giàn giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN THỰC HIỆN LẮP RÁP GIÀN GIÁO Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê nhân viên spa

CÔNG TY ………… Số: …/HĐLĐ/… ———- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o— ……………………, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN SPA – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; – Căn cứ Bộ luật lao động 2012; – Căn cứ … Đọc tiếp

Biên bản giao tàu bè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀU BÈ Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê nhân viên bán hàng

CÔNG TY ………… Số: …/HĐLĐ/… ———- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o— ……………………, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; – Căn cứ Bộ luật lao động 2012; – Căn … Đọc tiếp

Biên bản va chạm xe hơi, ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN VA CHẠM XE HƠI Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê xe đưa đón nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐƯA ĐÓN NHÂN VIÊN Số: …/HĐDV – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; – Căn cứ Luật Giao thông đường bộ 2008; – Căn cứ … Đọc tiếp

Biên bản tại chỗ sai phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN XỬ LÝ SAI PHẠM TẠI CHỖ Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại Đoạn đư …… phố A ,phường B, quận C, Hà Nội Chúng tôi … Đọc tiếp

Biên bản xử lý quả tang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 17tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN XỬ LÝ QUẢ TANG Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại Cửa hàng …… phố A ,phường B, quận C, Hà Nội Chúng tôi gồm Bắt quả … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê bảo vệ cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ BẢO VỆ CÁ NHÂN Số: …/HĐTVS Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên. Hôm nay, … Đọc tiếp

Hợp đồng đại lý và phụ lục hợp đồng đại lý

Mẫu Hợp đồng đại lý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN   Số: …/HĐKT Căn cứ Luật thương mại 2005; Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật Trọng … Đọc tiếp

Hợp đồng quản lý tài sản

Hợp đồng quản lý tài sản, Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng quản lý cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ thương mại, kinh tế khác. Tài sản là thuật ngữ chỉ rất nhiều các đối tượng có giá trị và được định giá, hy hữu có cả những tài sản có … Đọc tiếp

1900.0191