Đơn xin rút chứng chỉ hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC Kính gửi: Công ty TNHH K Căn cứ vào luật dược số 34/2005/QH11 Căn cứ bộ luật lao động 2019 Tôi tên … Đọc tiếp

Đơn xin nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN NHẬP KHẨU Kính gửi: Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Căn cứ vào luật : Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh của chủ hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH CỦA CHỦ HỘ Kính gửi: Công an phường B Căn cứ vào luật cư trú 2006 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : … Đọc tiếp

Biên bản bàn giao cây đốn hạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN BÀN GIAO CÂY ĐỐN HẠ Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên … Đọc tiếp

Biên bản khắc phục hậu quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN CƯỠNG CHẾ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: 1. Cơ … Đọc tiếp

Đơn đề nghị trả sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ SỔ BẢO HIỂM Kính gửi: Căn cứ luật lao động 2019 Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       … Đọc tiếp

Biên bản nguồn gốc hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày17 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN XÁC MINH NGUỒN GỐC HÀNG HÓA Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên … Đọc tiếp

Biên bản duy tu, bảo trì công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: … Đọc tiếp

Biên bản khối lượng vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: … Đọc tiếp

Đơn xin chuyển nhượng cổ phần cho người không phải cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty K Căn cứ vào luật : Luật doanh nghiệp 2014 Căn cứ vào nghị định số 78/2015/NĐ-CP … Đọc tiếp

Biên bản lắp ráp giàn giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN THỰC HIỆN LẮP RÁP GIÀN GIÁO Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê nhân viên spa

CÔNG TY ………… Số: …/HĐLĐ/… ———- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o— ……………………, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN SPA – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; – Căn cứ Bộ luật lao động 2012; – Căn cứ … Đọc tiếp

Biên bản giao tàu bè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀU BÈ Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê nhân viên bán hàng

CÔNG TY ………… Số: …/HĐLĐ/… ———- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o— ……………………, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; – Căn cứ Bộ luật lao động 2012; – Căn … Đọc tiếp

Biên bản va chạm xe hơi, ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN VA CHẠM XE HƠI Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: … Đọc tiếp

1900.0191